KADERNOTA 2020

Inleiding

De Kadernota 2020 is in de planning- en controlcyclus bij uitstek het instrument waarmee de raad kan sturen op de inhoud van de begroting 2020 en volgende jaren.
Door richting te geven aan het beleid waarvoor de raad wil gaan en de keuze welke projecten (in de vorm van prioriteiten) voorrang moeten krijgen, geeft de raad de basis voor de verdere uitwerking van de begroting 2020. Doordat de Kadernota ook inzicht geeft in de financiële ruimte voor 2020 en volgende jaren is sprake van een volledig beeld waarmee de raad ook op hoofdlijnen kan sturen. Op moment van samenstelling van de Kadernota 2020 was de meicirculaire 2019 van het Rijk nog niet beschikbaar. De ramingen zijn vooralsnog gebaseerd op de laatste circulaire van december 2018. De uitkomsten van de meicirculaire zullen betrokken worden bij de opstelling van de begroting 2020.

ga terug