KADERNOTA 2020

Weerstandsvermogen in relatie tot algemene reserve

Omdat in de begroting 2019 en nu bij de voorstellen in de Kadernota 2020 ook meerjarig voor een aantal prioriteiten een beroep gedaan wordt op de algemene reserve wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen deze inzet van de algemene reserve heeft voor het weerstandsvermogen.

In onderstaande tabel is het verwachte verloop van het weerstandsvermogen en de betreffende ratio weergegeven als alle voorstellen in de Kadernota 2020 overgenomen worden. Opgemerkt wordt dat het overzicht de ontwikkeling weergeeft op basis van de begroting 2019 en de raadsbesluiten met betrekking tot de inzet van de algemene reserve. Met financiële mee- of tegenvallers als gevolg van rekeningresultaten en overige incidentele bedragen kan nu nog geen rekening worden gehouden. De verwachte begrotingsuitkomsten op basis van deze Kadernota 2020 voor 2021 e.v. worden ook niet in deze opzet betrokken.

Reserves weerstandsvermogen: *

Stand 1-1-2019

Stand 1-1-2020

Stand 1-1-2021

Stand 1-1-2022

Stand 1-1-2023

Algemene reserve

31.156.365

26.128.581

23.632.196

22.044.311

21.780.961

Reserve risicobuffer grondexplotaties

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

Reserve sociaal domein

8.177.475

7.113.311

6.249.413

5.631.063

5.574.301

47.833.840

41.741.892

38.381.609

36.175.374

35.855.262

Benodigd cf. paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019

21.726.600

21.726.600

21.726.600

21.726.600

21.726.600

Relatieve weerstandsvermogen :

2,20

1,92

1,77

1,67

1,65

> 2,0 = uitstekend

1,4-2,0 = ruim voldoende

1,0-1,4 = voldoende

* Beginsaldi en mutaties o.b.v. begroting 2019 en raadsbesluiten sinds vaststelling begroting.

ga terug