KADERNOTA 2020

Economische zaken en promotie

Wat willen we bereiken?

Thema

Speerpunten 2020

Economie en arbeidsmarkt

Vaststellen en uitvoeren nieuw routeplan en meerjarenbegroting 2021-2025 Keyport 2020

Uitvoeren arbeidsmarktagenda in samenwerking met stakeholders

Beeldkwaliteitsplan Roermondseweg/Moesdijk uitwerken

Plan van aanpak citymarketing opstellen en uitvoeren

Meer bezoekers naar de binnenstad, minder leegstand

Keyport
Na evaluatie in 2019 wordt een begin gemaakt met het nieuwe routeplan en meerjarenbegroting 2021-2025, dit wordt vastgesteld in 2020.

Vitale arbeidsmarkt
In 2019 wordt een arbeidsmarktagenda opgesteld. De komende jaren staan in het teken van uitvoering van deze agenda.
Met betrekking tot de Risse: in 2019 afsluiting oriëntatietraject sociaal domein brede aanpak en opstarten procesaanpak samen aan de slag/op weg naar 2022 (Raad juni 2019).
Arbeidsmarktregio: eind 2019 wordt het regionale arbeidsmarktbeleidsplan aan de Raad voorgelegd, in 2020 e.v. wordt hier uitvoering aan gegeven. De arbeidsmarktregio krijgt vanuit het ministerie van SZW voor 2019 en 2020 per jaar € 1 miljoen en vervolgens structureel € 0,5 miljoen om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken ("Perspectief op werk") en dat meer mensen aan de slag kunnen in deze periode van arbeidskrapte.

Bedrijventerreinen
Kwantitatief en kwalitatief vooruitblikken is nu lastig. Het hangt af van de resultaten van het Stec-onderzoek (logistiek/groothandel) en een aanvullende scan die wij laten doen om kwaliteit en kwantiteit van de Weerter bedrijventerreinen te bepalen.
Uitvoering van het regionaal beleidskader werklocaties.
Opvolgen van de aanbevelingen uit de PDV/GDV nota (Roermondseweg/Moesdijk). Eerste stap is om samen met de ondernemers een beeldkwaliteitsplan uit te werken (opgenomen als prioriteit).

Parkmanagement
Begin 2019 is de nieuwe parkmanager aan de slag gegaan. Er worden 3 BIZ-en ter stemming gebracht. Uitslag is mede bepalend voor de activiteiten in 2020, waarin bovendien nog eens 2 BIZ-en worden geïnitieerd.

Citymarketing
Plan van aanpak wordt vastgesteld en uitgevoerd in relatie tot de strategische visie.

Vitale binnenstad
Verdere concentratie (kernwinkelgebied) en transformatie, in samenwerking met stakeholders terugdringen van de leegstand, vergroten verblijfskwaliteit, implementeren nieuwe opstelling weekmarkt (proefopstelling van augustus 2019 - augustus 2020).

ga terug