KADERNOTA 2020

Trends en ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen

De demografische veranderingen zetten onverkort door. Het aantal jonge inwoners zal verhoudingsgewijs afnemen, terwijl het aantal oudere inwoners in verhouding toeneemt. Als gevolg van de vergrijzing en ontgroening zal de beschikbare beroepsbevolking aanmerkelijk inkrimpen. Door de afnemende beroepsbevolking wordt de aankomende jaren het aantrekken van nieuwe inwoners steeds belangrijker om de economie draaiende te houden. De huisvesting van deze nieuwe inwoners vraagt om aandacht.
De te verwachten veranderingen in de samenstelling van de bevolking laat onderstaande tabel goed zien. Opvallend is de toename van de vergrijzing (65 jaar en ouder) van 23% in 2019 naar bijna 28% in 2030. Daarbij komt dat binnen de groep ouderen het aantal 75-plussers fors toeneemt.

Aantal inwoners per leeftijdsgroep

2019

2020

2025

2030

Tot 20 jaar

9.877

9.768

9.559

9.706

20-45 jaar

13.773

13.951

14.015

13.741

45-65 jaar

14.687

14.637

13.706

12.396

65-75 jaar

6.295

6.294

6.410

7.011

75+

5.240

5.409

6.482

7.206

Totaal

49.872

50.059

50.172

50.060

ga terug