KADERNOTA 2020

Conclusie

De jaarschijf 2020 sluit met een saldo nul. Dit komt doordat we het resterende saldo (€ 54.026,--) na de verwerking van de mutaties (gespecificeerd in hoofdstuk 5) hebben gereserveerd voor het invullen van PM-posten.

De discussie over de Kadernota 2020 is richtinggevend voor de meerjarenbegroting 2020. Na de discussie in de raad kan het college de wensen van de raad verder uitwerken in de begroting 2020, waarna behandeling en uiteindelijk ook vaststelling tijdens de raadsbehandeling van de begroting 2020 in november zal plaatsvinden.

ga terug