KADERNOTA 2020

Middelen, bestuur en algemeen beheer

Wat willen we bereiken?

Thema

Speerpunten 2020

Personeel en organisatie

Nieuw elan: instroom van jong personeel

Organisatieverandering (WinD) continueren maar het programma spreiden in de tijd

Samenwerking zoeken om krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden

Extra investering in personeel en organisatie met incidentele middelen

Minder inhuur, meer personeel in dienst van de Gemeente Weert

Basis qua kerngegevens is op orde

Financiën

Structureel financieel gezond blijven

Dienstverlening

Het implementeren van een geactualiseerde, organisatie brede, visie op onze dienstverlening.

Facilitair

Het borgen van de uitvoering van een Meerjarig Onderhoud Programma voor de inventaris en roerende zaken van het stadhuis

Informatie

Doorontwikkelen digitale dienstverlening

Publiekszaken

Toekomstbestendige dienstverlening binnen Publiekszaken.

Personeel en organisatie
Incidentele middelen:
De knelpuntennotitie met bijbehorende beschikbaarheid van middelen is vastgesteld. De voortgang van het proces en het inverdieneffect wordt gemonitord.

Basis op orde:
De basis verder op orde brengen

  1. Inrichten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) waarmee rechtspositie en regelingen worden geactualiseerd: alle medewerkers krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst en er wordt een personeelshandboek opgesteld.
  2. Aansluiten HR en financiële systemen ten behoeve van sturingsinformatie aan management en bestuur.
  3. Doorontwikkelen HR dashboard en e-HRM.

Financiën
In 2020 en volgende jaren is het streven om structureel gezond te blijven en de lasten voor de inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden.

Dienstverlening
De meest recente visie op onze dienstverlening dateert uit de periode 2011 – 2014. Deze visie dient te worden geactualiseerd. Het formuleren van een nieuwe visie en het aanstellen van een Programma Manager dienstverlening, zal in 2019 plaatsvinden. Het implementeren van de nieuwe visie zal vervolgens in 2020 starten.   

Facilitair
Intern onderhoud stadhuis
Het interne onderhoud van het stadhuis heeft betrekking op de onroerende en roerende zaken.
In 2016 is voor de onroerende zaken een meerjarenonderhouds- en vervangingsprogramma opgesteld voor de periode 2016 – 2020.
Voor onroerende zaken is het reguliere onderhoud van het stadhuis in de exploitatiebegroting opgenomen.
Evenwel voor roerende zaken is tot op heden nog maar zeer beperkt gebeurd.
Daarom wordt bij de 1e Tussenrapportage 2019 verzocht om het budget “Binnen onderhoud” te verhogen Dit voor het actualiseren van een meerjarenonderhouds- en vervangingsprogramma roerende zaken.

Informatie
Met het masterplan Informatiearchitectuur is de basis gelegd voor een goede gemeentelijke informatievoorziening voor een efficiënte bedrijfsvoering en digitale dienstverlening.
Om te anticiperen op de nieuwe ontwikkelingen vanuit de samenleving en de uitdagingen rondom digitalisering is in 2019 het masterplan Digitale Transitie opgestart.
Doel is dat de gemeente Weert optimaal kan meebewegen met alle ontwikkelingen en trends in de samenleving, kan anticiperen op bijgestelde verwachtingen en kan aansluiten op nieuwe kansen die ontstaan.
Gemeente Weert werkt open en transparant: werkt als één efficiënte overheid en massaal digitaal maatwerk lokaal.
Beoogd wordt om een verdere digitalisering mogelijk te maken zodat de randvoorwaarden voor de verbetering van de (digitale) dienstverlening mogelijk wordt en gestuurd wordt op basis van informatie. Ook kan aan wettelijke verplichtingen worden voldaan, zoals de verdere ontwikkeling en onderhoud van de landelijke basisregistraties en o.a. het gebruik van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De uitvoering van het masterplan gebeurt aan de hand van concrete projecten.
Hierbij wordt naast inzet van bewezen technieken ook gebruik gemaakt van innovatieve oplossingen.

Publiekszaken
Publiekszaken streeft naar een toekomstbestendige dienstverlening. Hiertoe is een "Ontwikkelagenda" opgesteld waarin voor 2019 en 2020 acties zijn benoemd om de werkprocessen hierop in te richten. De acties hebben betrekking op de digitale dienstverlening, het verder in beeld brengen van de klant(on)tevredenheid, het optimaliseren van de gegevenskwaliteit en het wendbaar organiseren van het team. Het doel is het realiseren van de best mogelijke dienstverlening voor de "klanten" van Publiekszaken, binnen de gestelde kaders.    

ga terug