KADERNOTA 2020

Zorg, inkomen en participatie

Wat willen we bereiken?

Thema

Speerpunten 2020

Monitoring sociaal domein

Sturen op maatschappelijk effect voor inwoners

Zelfredzaamheid

Netwerken en ketens versterken en uitbouwen

Zorg en ondersteuning

Meer doen met huisartsen: vervanging van tweede- door eerstelijnszorg

Hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de mensen

Ontschotten: tussen 3D én met wonen, werk, onderwijs en cultuur

Concept "Positieve Gezondheid" is leidend bij bepalen zorgondersteuning

Maatwerk is mogelijk als de basis geen oplossing biedt

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie

Terugdringen eenzaamheid en bestrijden armoede

Ontwikkeling Weert-Zuid

Passende huisvestingsoplossing voor maatschappelijke activiteiten

Monitoring sociaal domein
De noodzaak om te migreren naar beleid dat meetbaar wordt geformuleerd is binnen het sociaal domein al eerder geconstateerd. De ambitie is om in 2020 en de jaren daarna de implementatie van het sturingsmodel "sturen op effecten" te intensiveren.

Zelfredzaamheid
De succesvolle behaalde resultaten vanuit het beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders in Weert voor de jaren 2016 tot en met 2019 willen we behouden. In 2019 stellen we een nieuw plan op dat in 2020 en volgende jaren wordt uitgevoerd. Dat nieuwe plan geeft ook invulling aan de veranderopgave inburgering. In 2021 staat in dit kader namelijk een wetswijziging gepland waardoor de regie op inburgering bij de gemeente komt te liggen.

Zorg en ondersteuning
In 2020 gaan wij het huidige gemeentelijke gezondheidsbeleid, dat voorziet in een "basis", uitbreiden naar gezondheidsbeleid met een bredere scoop. Beleid waarin een ambitieniveau staat beschreven dat aansluit bij de hedendaagse tendens ten aanzien van gezondheid, het concept Positieve Gezondheid. Dit is toegespitst op de gezondheidssituatie van de Weerter inwoners. Preventie is hierbij een belangrijke rode draad en voor ontschotting tussen beleidsterreinen is aandacht.

In 2019 bereiden wij ons voor op de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) die in gaat op 1 januari 2020. In 2020 en volgende jaren zullen wij waar nodig maatregelen treffen om deze nieuwe taken goed uit te kunnen voeren. Deze wet:

  • regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ;
  • maakt het mogelijk om verplichte zorg ook poliklinisch of bij iemand thuis te geven, zodat iemand kan blijven deelnemen aan de samenleving;
  • geeft mensen die verplicht worden behandeld en hun familie meer inspraak doordat zij mee gaan beslissen hoe de zorg en ondersteuning eruit ziet.
  • heeft meer aandacht voor wat iemand nodig heeft om deel te blijven nemen aan het maatschappelijk leven.

Eind 2019 wordt het uitvoeringsplan dementie vastgesteld. Dan weten we wat er leeft in het veld, welke knelpunten inwoners en ketenpartners ervaren en waar actie ondernomen moet worden. In 2020 gaan we daar volop mee aan de slag.

Het Rijk was voornemens om per 1 januari 2020 een nieuw verdeelmodel voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in te voeren. Doel van dit nieuwe objectieve verdeelmodel is dat elke gemeente zelf middelen krijgt voor de uitvoering van deze taken op basis van objectieve maatstaven. Dit is uitgesteld naar 1 januari 2021. In 2020 zullen wij derhalve voorbereidingen treffen om deze taken samen met gemeenten in de regio goed uit te kunnen (blijven) voeren.

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie
Weert investeert in armoedebestrijding. Dat doen we vanuit verschillende invalshoeken, waarbij gezinnen met kinderen prioriteit hebben. Via jaarlijkse werkplannen zetten wij ook in 2020 onze acties gericht in, samen met vele ketenpartners.

Met “Samen aan de slag: Op weg naar een waardengedreven samenwerking” toont Weert het lef om zaken écht anders aan te pakken. We kiezen op het vlak van participatie niet voor een blauwdruk, maar voor een procesaanpak. We gaan samen met inwoners en partners in het sociale domein verkennen en experimenteren. 2020 zal het eerste volle jaar worden van deze aanpak.

Ontwikkeling Weert-Zuid
Er loopt een onderzoek naar de best passende huisvestingsoplossing voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen in Weert-Zuid. Verenigingen en burgers worden bij dit onderzoek betrokken. In 2020 wordt het onderzoek afgerond en wordt er door de raad een besluit genomen over de best passende oplossing.

ga terug