KADERNOTA 2020

Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Thema

Speerpunten 2020

Landbouw, natuur en landschap

Goede balans tussen ondernemers, gezondheid en landschap in het buitengebied

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Bevorderen biodiversiteit

In- en externe bewustwording ten aanzien van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit

Meer vergroening en ontstening

Verminderen wateroverlast

Verbeteren bodemkwaliteit in relatie tot wateroverlast, droogte begroeiing in openbare ruimte

Afkoppelen hemelwater

Meer focus op gevolgen en impact klimaatadaptatie

Klimaatadaptief inrichten van winkelstraten

Energie- en Warmtetransitie

Regionale energiestrategie

Voortzetten verduurzaming gemeentelijke organisatie

Faciliteren grootschalige duurzame energievoorziening

Inzicht in warmtebehoefte

Afval

Bewustwording ten aanzien van zwerfafval vergroten

Inwoners tevreden over de milieustraat

Verminderen bijzettingen en afvaldumpingen

Verbeterde toegangscontrole op de ondergrondse containers

Landbouw, natuur en Landschap

 • Buitengebied in balans:

In 2019 wordt een landbouwvisie "Van landbouwbeleid naar voedselbeleid"
opgesteld met een uitvoeringsparagraaf. Uitwerking daarvan zal plaatsvinden in 2020.

Doel: een transitie naar een circulaire, klimaatneutrale en natuurinclusieve landbouw die economisch rendabel is met aandacht voor mens, dier en omgeving. Hiervoor is een personele prioriteit ingediend.

 • Betrokkenheid bij natuur en landschap vergroten:

Uitvoeren van projecten van de natuur- en landschapsvisie. Samen met IVN Limburg is in 2019 het 1ste Tiny Forest gerealiseerd. Er is in 2019 een opstart gemaakt voor het project Weertbeek. Dit wordt in 2020 verder uitgewerkt.

 • Aanpak vrijkomende agrarische bebouwing:

We gaan een vervolg geven aan de aanpak voor de stoppersregeling.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit
De gemeente staat voor grote en complexe opgaven vanwege klimaatadaptatie. In opdracht van de 15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten (samen Waterpanel Noord) heeft een extern bureau modelmatig de opgaven voor klimaatadaptatie per gemeente in kaart gebracht. Voor Weert blijkt een investeringsnoodzaak van € 24 tot € 40 miljoen. Uitsmerend over 30 jaar en wetende dat een deel in het GRP gedekt is en dat dit bedrag marges heeft, is de opgave dermate groot dat er van uitgegaan mag worden dat hiervoor bij de berekeningen van de rioolheffing nog niet helemaal in is voorzien. In 2020 is er meer duidelijkheid over de gevolgen van de stresstest. Daarbij gaat het onder meer om de gevolgen vanwege de inrichting van de openbare ruimte en de fysieke leefomgeving, voor het Gemeentelijk Rioleringsplan en uiteraard de financiële gevolgen. Er zijn eerste afspraken gemaakt.

 • Bevorderen biodiversiteit:

In 2019 is een stadsecoloog geworven en is een biodiversiteitsnota opgesteld. In 2020 zullen acties in het kader van het vergroten van biodiversiteit verder worden opgepakt. In de gemeente wordt de vergroening en toename van biodiversiteit merkbaar.

De in 2019 opgestarte biodiversiteitsstresstest zal in 2020 worden opgeleverd.

 • In- en externe bewustwording ten aanzien van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit:
  Zowel in als buiten de gemeentelijke organisatie worden integrale afspraken gemaakt over concrete taken, acties en werkzaamheden.
 • Projecten Platteland in Ontwikkeling:

In 2019 wordt bekeken welke projecten naar fase 1 kunnen zodat deze in 2020 kunnen worden gerealiseerd.

 • Verminderen wateroverlast:

De evaluatie van het GRP heeft in 2019 plaatsgevonden. Afhankelijk van de uitkomsten wordt een nieuwe planning opgesteld waarbij klimaatadaptieve maatregelen eventueel in meegenomen worden.

 • Meer vergroening en ontstening:

In 2020 wordt op basis van concrete projecten en acties gekomen tot verdergaande, belevingsrijke vergroening en waar mogelijk terugdringen van verstening.

 • Klimaatbestendige bodem:

Een klimaatbestendige bodem zorgt voor een beter water vasthoudend vermogen en een hogere opbrengst, een betere rol in het waterbeheer gericht op het vasthouden en afvoeren. Dit is goed voor de structuur van de bodem en het bodemleven en daarmee de bodemvruchtbaarheid.

 • Uitvoeren van projecten en acties uit de landbouwvisie en biodiversiteitsnota.

Energie- en warmtetransitie
In 2019 wordt gestart met de Regionale Energie Strategie (RES). Deze wordt in 2020 vastgesteld.
In 2019 volgt een scan naar de warmtebehoefte (nu en in de toekomst) van de stad op wijk niveau. Tevens vindt er een verkenning plaats van een mogelijk warmtenet. Uit het RES-proces volgen strategieën voor energiebesparing en duurzame opwekking. Bij de scan naar warmtebehoefte wordt onderzocht of Weert hieruit een voorlopers project kan formuleren.
Uit bovenstaande resultaten volgt een Transitievisie Warmte (wettelijk verplicht) en daaruit vormen zich warmteplannen. Hiermee starten we in 2020.
We gaan verder met het treffen van energiemaatregelen in gemeentelijk vastgoed.

Afval
We gaan verder met ons streven naar een forse vermindering van het aantal bijzettingen en afvaldumpingen naast de ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers. We blijven werken aan de bewustwording op het gebied van zwerfafval en we bouwen voort op de succesvolle projecten uit het Plan van aanpak zwerfafval 2019.

ga terug