KADERNOTA 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat willen we bereiken?

Thema

Speerpunten 2020

Wonen

Bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen

Aandacht houden voor kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten

Ruimtelijke Ordening

Vervolg voorbereiding implementatie Omgevingswet

Vaststellen bestemmingsplan Laarveld fase 3

Vervolg voorbereiding bestemmingsplan voor het buitengebied

Wonen
Bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen.
De huidige situatie op de woningmarkt biedt veel kansen. Het momentum is er om plannen te realiseren zowel op de eigen grondexploitaties als door transformatie in het bestaand bebouwd gebied. Het woningbouwprogramma is dan ook ambitieus. Wij willen de kansen die zich voordoen aangrijpen en initiatiefnemers ruimte bieden. We zetten naast de uitbreiding in Laarveld in op transformatie van locaties waar kwaliteitsverbetering gewenst is, zoals (voormalige) bedrijfslocaties in de woongebieden. In de dorpen vindt naast incidentele inbreiding ook uitbreiding aan de randen plaats, bouwen naar behoefte is hierbij belangrijk. De resultaten van het woningmarktonderzoek geven goed inzicht. We blijven verder bijstellen op basis van nieuwe prognoses. In 2020 wordt ingezet op de start uitgifte van gronden voor woningbouw in Beekpoort-Noord. Tevens wordt het proces voor de ontwikkeling van Laarveld fase 4 opgestart.

Met de actualisatie van de bestemmingsplannen voor de woonwijken in de stad (Woongebieden 2019) is de onbenutte (indirecte) planvoorraad gesaneerd. Het doel is niet meer om de planvoorraad terug te dringen maar om schuifruimte te creëren om zodoende nieuwe kwalitatief goede plannen te faciliteren.

Aandacht houden voor kwetsbare doelgroepen.
Voor kwetsbare inwoners wordt enerzijds huisvesting gevonden in de bestaande woningvoorraad. Hiervoor maken we prestatieafspraken met de corporaties. Voor specifieke doelgroepen worden specifieke wooncomplexen gebouwd. Als voorbeeld noemen we de nieuwbouw van het Woonbegeleidingscentrum van stichting SGL aan de Dr. Kuijperstraat. Bij nieuwe woningbouw houden we rekening met een mix, zodat in huisvesting voor verschillende doelgroepen wordt voorzien. Een voorbeeld hiervan zijn hofjeswoningen. In nieuwe plannen wordt zodoende voorzien in kwetsbare doelgroepen.  De leefbaarheid wordt bevorderd door het realiseren van inclusieve woningbouwprojecten.

De huisvesting van arbeidsmigranten is een opgave waar speciale inzet op wordt gepleegd, zowel beleidsmatig als organisatorisch. Daarnaast nemen we deel aan de door de provincie ingestelde Taskforce arbeidsmigranten.  

Ruimtelijke Ordening
Vervolg voorbereiding implementatie Omgevingswet.
De gemeente Weert heeft reeds een aantal belangrijke stappen gezet in het toewerken naar de werkwijze zoals beoogd in de Omgevingswet (meer integraal en meer denken vanuit het bieden van vrijheid en het geven van vertrouwen). Weert hoeft dus niet helemaal vanaf nul te beginnen met de implementatie van de Omgevingswet die op 1-1-2021 in werking treedt. Het voldoen aan de wettelijke verplichting om met de Omgevingswet aan de slag te gaan vraagt om een Ambitiedocument, waarin de Raad vaststelt welke positie zij kiest in de ruimte/vrijheden die de toekomstige Omgevingswet biedt.  In 2020 wordt een plan van aanpak vastgesteld voor het opstellen van de Omgevingsvisie (één van de wettelijke kerninstrumenten). Daarnaast zal in 2020 een aantal digitale systemen zodanig moeten worden ingericht dat de gemeente klaar is voor de landelijke standaarden behorend bij het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Vaststellen bestemmingsplan Laarveld fase 3.
Om in de woningbehoefte te voorzien is verdere uitbreiding van Laarveld nodig. Voor fase 3 met circa 160 woningen, wordt het bestemmingsplan in 2020 vastgesteld. In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met de kwalitatieve woningbehoefte uit het woningmarktonderzoek.

Vervolg actualiseren bestemmingsplan voor het buitengebied.
De in 2019 vastgestelde Landbouwvisie vormt een van de onderleggers voor het nieuwe bestemmingsplan. In 2020 wordt in overleg met de stakeholders verder gewerkt aan dit plan.

ga terug