KADERNOTA 2020

Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Thema

Speerpunten 2020

Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

Veilige woon- en leefomgeving met speciale aandacht voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, woninginbraken, jeugd en cybercrime

Crisisbeheersing en brandweerzaken

Versterking positionering toezicht en handhaving bijzondere wetten

Evenementen

Veilige woon- en leefomgeving
Een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale, preventieve, gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met inwoners en partners.
Hulpbehoevende en kwetsbare inwoners wonen steeds langer thuis en burgers dienen zelfredzaam te zijn. Het zijn maatschappelijke ontwikkelingen die onvermijdelijk risico’s met zich meebrengen, zowel op het gebied van zorg en welzijn als op het gebied van veiligheid. Wij gaan een actieve bijdrage leveren aan de veerkracht en vitaliteit van onze wijken en buurten door ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en indien nodig consequent aan te pakken.
Dit doen we door persoonsgerichte, gebiedsgerichte en themagerichte interventies. Kenmerken hierbij zijn integraal werken, verbindingen met ander gemeentelijk beleid en het verder vergroten van burgerparticipatie. We richten ons hierbij op de vastgestelde prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022.

Crisisbeheersing en brandweerzaken
Het borgen van voldoende niveau (kwaliteit en kwantiteit).
Het voorbereid zijn op incidenten en crises vraagt in de huidige samenleving om een integrale benadering. Hiervoor worden de bestaande crisisstructuren op zowel alarmering en opschaling als ook in leiding en coördinatie tijdens een incident verder doorontwikkeld.
Actueel is het gebrek aan beschikbaarheid (in de dagsituatie) van de brandweervrijwilliger. Dit vraagt om maatregelen, willen we in staat zijn om nu en in de toekomst een minimaal aanvaardbaar niveau van paraatheid te garanderen.

Om de paraatheid van de brandweer te kunnen vergroten komen er vanuit het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voorstellen die de meeste garanties aan de burgers op een adequate brandweerzorg geven zoals ze die gewend zijn en voorkomen dat eigen brandweerpersoneel meer risico gaat lopen.
Omdat definitieve besluitvorming over deze voorstellen nog moet volgen is in deze Kadernota 2020 vooralsnog een p.m.-post opgenomen.

Versterking positionering toezicht en handhaving bijzondere wetten
Omvang en kwaliteit van het toezicht en de handhaving afstemmen op wettelijke taken en op de gewenste ambitie.

Evenementen
Evenementenbeleid dat voldoende mogelijkheden biedt voor nieuwe en bestaande initiatieven. Kwaliteitsverbetering is hierbij het uitgangspunt, waarbij een balans bestaat tussen levendigheid en mogelijke negatieve effecten van evenementen. Daarnaast optimaal faciliteren van
organisatoren op gezamenlijke thema's. Verder aandachtspunt is de stijging van het aantal, met name grotere, evenementen.

ga terug