KADERNOTA 2020

Programmaplan

In dit hoofdstuk wordt per programma door het benoemen van de speerpunten die voor 2020 actueel worden, inzicht gegeven hoe de verdere invulling van het beleid gestalte krijgt. Hiermee wordt inhoud gegeven aan het programma “Weert koerst op verbinding”.

Daar waar nieuw beleid gefinancierd wordt door voorstellen tot herziening van de inzet van al bestaande budgetten in de begroting wordt dit zichtbaar gemaakt. Dit geldt ook voor nieuw beleid dat als incidenteel wordt aangemerkt en daardoor ten laste van de algemene reserve kan worden gebracht.