KADERNOTA 2020

Verkeer, vervoer & waterstaat

Wat willen we bereiken?

Thema

Speerpunten 2020

Verkeer en vervoer

GVVP/Mobiliteitsplan Weert vaststellen

Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren

Realiseren spoorverbinding Weert-Antwerpen

Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten

Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur (Ringbanen)

Uitbreiden multimodale terminal De Kempen

Reconstructie St. Jobstraat en rotonde Ringbaan Oost/Maaslandlaan

Verbeteren (fiets-)oversteek Johan Willem Frisolaan met Ringbaan Zuid

Mobiliteitsplan opstellen
In februari 2019 is gestart met het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Het proces wordt interactief en integraal opgepakt. Er worden in 2019 en 2020 diverse overlegmomenten met stakeholders georganiseerd met als doel om het plan zoveel mogelijk samen met de belanghebbenden op te stellen. Vaststelling is gepland in het tweede kwartaal van 2020.

Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren
In 2019 is gestart met de uitvoering van het No Regret maatregelenpakket. Voorbeelden hiervan zijn het weren van sluipverkeer op het onderliggend wegennet in de gemeente Cranendonck en het realiseren van veilige fietsroutes. In 2020 wordt verder invulling gegeven aan de uitvoering van het No Regret pakket. Op langere termijn wordt gestreefd naar een extra rijstrook op de A2 Weert-Eindhoven.

Realiseren spoorverbinding Weert-Antwerpen
In 2019 wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. De regio (gemeente Weert en provincie Limburg) zijn hier nadrukkelijk bij betrokken. De resultaten van de MKBA worden voor de zomer 2019 bestuurlijk besproken. Afhankelijk van de resultaten wordt het vervolgproces ingericht.

Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten
In het op te stellen GVVP wordt het hoofdfietsnetwerk opgenomen. Dan blijkt ook op welke verbindingen concrete verbetermaatregelen nodig zijn. Het GVVP wordt in 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Tussentijds wordt bij verkeersprojecten de verkeersveiligheid van fietsers bevorderd.

Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur (Ringbanen)
In 2019 heeft regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden over mogelijke co-financiering vanuit de provincie. Daarbij zijn gezamenlijk enkele prioritaire projecten benoemd. Naast het traject met de provincie wordt door de gemeente zelfstandig een aantal locaties op de Ringbanen opgepakt. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om de rotonde Ringbaan Oost-Maaslandlaan-St. Jobstraat en de kruising Ringbaan Zuid-Johan Willem Frisolaan in 2020 uit te voeren.
In september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorkeurslocatie voor drie oversteken over de Ringbaan Noord. Momenteel worden de oversteken verder uitgewerkt zodat deze waarschijnlijk in 2020 en 2021 uitgevoerd kunnen worden.

Uitbreiden multimodale terminal De Kempen
In 2019 wordt het bestemmingsplan van het Weerter gedeelte aangepast zodat de uitbreiding van de terminal mogelijk wordt gemaakt. De uitbreiding van de terminal is voorzien in 2020.

ga terug