KADERNOTA 2020

Lokale heffingen

In het programma “Weert koerst op verbinding” is aangegeven dat een herziening van het gemeentelijk belastingstelsel mogelijk is.
Een eerste aanzet hiervoor is al in de begroting 2019 gedaan in de vorm van een eerste analyse van de kostendekkendheid van leges en heffingen. Als gevolg hiervan zijn de tarieven op onderdelen meer dan trendmatig verhoogd.

Voor 2020 gaan we onderzoeken op welke manier we de gegeven mogelijkheden (amendement Omtzigt) kunnen gebruiken om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere "instellingen van sociaal belang" het woningtarief voor de OZB te rekenen (in plaats van het hogere tarief voor niet-woningen). Hiervoor dienen nog de nodige juridische vragen (vooral als het gaat om definities) te worden beantwoord. De VNG is hierover in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Herijking legestarieventabel
Op dit moment is een gemeentebrede ambtelijke werkgroep aan de slag die vanuit de volgende invalshoeken de huidige legestarieventabel aan een herijking onderwerpt:

  • Algemene kostentoerekening.
  • Kostentoerekening verdeeld over de drie legescategorieën (algemene dienstverlening, omgevingsrecht c.a. en dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn).
  • Leges omgevingsrecht: tariefberekening op basis van gebruiksoppervlakte, degressieve tariefstelling en tariefplafonds.
  • Leges omgevingsrecht in relatie met initiatieven voor vergroening en duurzaamheid.

Bij de behandeling van de programmabegroting 2020 zullen over dit onderwerp voorstellen aan de raad worden aangeboden.

ga terug