KADERNOTA 2020

Meerjarenperspectief

In de onderstaande tabel is het te verwachten verloop van het begrotingssaldo voor de meerjarenbegroting 2020-2023 weergegeven. In de saldi zijn de mutaties als gevolg van de 1e Tussenrapportage verwerkt. Deze actualisatie van de begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenschijven (2020, 2021 en 2022) vormen de basis voor de structurele doorwerking naar de begroting 2020. De bijstellingen in de 1e Tussenrapportage zijn gebaseerd op bestaand beleid en autonome ontwikkelingen die bij de primaire begroting nog niet bekend waren. Ook is de structurele doorwerking van raadsbesluiten, die ná de opstelling van de begroting 2019 zijn genomen, verwerkt. Naast deze bijstellingen is er een aantal mutaties die incidenteel zijn maar wel  op basis van de huidige gegevens een nadelig begrotingssaldo voor 2019 zullen veroorzaken.

ga terug