KADERNOTA 2020

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Wat willen we bereiken?

Thema

Speerpunten 2020

Sport

Topsportbeleid evalueren

Ondersteunen van verenigingen en stimuleren tot samenwerken

Recreatie en toerisme

Stimuleren van een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie

Intensivering grensoverschrijdende en gebiedsgerichte samenwerking in Belgisch Limburg, Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant

Cultuur

De regionale, provinciale (en landelijke) uitstraling van Weert op het gebied van cultuur vergroten.

Een passend cultuuraanbod met aandacht voor de vraag maar ook met een balans in (kunst-)disciplines

Goed georganiseerde basisinfrastructuur

Aandacht voor erfgoed, monumenten en cultuurhistorie

Aandacht voor diversiteit in verschillende domeinen

Openbaar Gebied

Dynamisch groenonderhoud

Duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie

Verdergaande vergroening

Sport en spel inrichten naar doelgroep, leeftijd en behoefte

Steun voor initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte

Sport

Topsportbeleid evalueren
Bij topsportorganisaties nemen ambities toe. Het huidige beleid biedt weinig mogelijkheden om hierop in te spelen. Daarom wordt in 2019 gestart met het actualiseren van het topsportbeleid. Dit wordt in 2020 afgerond waarna het beleid wordt vastgesteld.

Ondersteunen van verenigingen en stimuleren tot samenwerken
Bij verenigingen ontstaan meer knelpunten op het gebied van vrijwilligers door dalende ledenaantallen. Verenigingen staan er voor open om samen te gaan werken. De Open Club Boshoven is hiervan een goed voorbeeld.

Toerisme en recreatie
We streven naar een krachtige, ondersteunende en concurrerende vrijetijdseconomie, passend binnen de doelstellingen die we nastreven op het gebied van duurzaamheid. Om dit te bereiken zal de gebiedsgerichte en netwerksamenwerking met partners binnen en buiten de gemeente worden versterkt.

Cultuur

Zichtbaarheid cultuur
In 2019 en 2020 wordt er uitvoering gegeven aan de Routeplanner Cultuur. Samenwerking en het werven van extra middelen blijven aandachtspunten die de uitstraling van Weert op het gebied van cultuur vergroten. De gemeente Weert heeft er voor gekozen de culturele infrastructuur in de basis goed te organiseren. Er wordt breed ingezet op cultuur, van erfgoed, monumenten en archeologie tot de creatieve industrie, culturele evenementen en innovatie. Er is ruimte om te experimenteren en aandacht voor eigen initiatief. Het streven is een passend cultuuraanbod voor elke inwoner van Weert. Educatie blijft een belangrijke pijler, zodat kinderen al jong met kunst en cultuur in aanraking komen. De gemeente werkt samen met de inwoners, alle spelers uit het culturele werkveld, omliggende gemeenten en de provincie aan deze ambitie.

Streven naar een passend cultuuraanbod
De gemeente Weert streeft naar een passend cultuuraanbod voor elke inwoner.

  • Culturele broedplaatsen

Initiatieven worden waar mogelijk gestimuleerd, bijvoorbeeld door het doen van aanpassingen op maat rondom regelgeving.

  • Activiteiten stadslab: ’t Lab van Weert

Creatieven worden actief betrokken bij het bedenken van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke, economische en ruimtelijke vraagstukken.

  • In 2019 en 2020 wordt er samen met de sector gewerkt aan een nieuw cultuurbeleid voor 2021 en verder.

Goed georganiseerde basisinfrastructuur
Er is en blijft aandacht voor de professionele culturele instellingen:

  • Het Museum Jacob van Horne richt zich op een duurzame exploitatie en verwerkt dit in een bedrijfsplan.

Aandacht voor erfgoed, monumenten en cultuurhistorie

  • Provinciale projecten die het belang van streektaal stimuleren zijn ondersteund.
  • Uitgebreide deelname aan de provinciale ArcheoRoute.
  • Digitaal ontsloten gegevens erfgoed.
  • Weert is opgenomen in Cultuurhistorisch Waardenkaart van de provincie.

Aandacht voor diversiteit

  • Regenboogstad 2019-2022

Sinds 2019 draagt de gemeente Weert samen met de gemeente Roermond de officiële titel Regenboogstad en ontvangt de regio hier middelen voor. In de jaren 2019 – 2022 wordt invulling gegeven aan dit plan. Dat doet de gemeente samen met externe partijen.

  • Weert Respecteert

Ook blijft er aandacht voor diversiteit binnen het Lefbudget, onderdeel van de Routeplanner Cultuur. Externe partijen komen in aanmerking voor een subsidie voor het organiseren van activiteiten in het kader van Weert Respecteert.

Openbaar gebied

De gemeente wil een kwalitatief goede openbare ruimte, afgestemd op nieuwe, toekomstige ontwikkelingen, met een inrichting die optimaal inspeelt op de verschillende functies in het gebied en tot slot goed in stand is te houden. De kwaliteit van de openbare ruimte is gebaat bij samenwerking en onderlinge afstemming tussen alle vakgebieden die zich bezighouden met ontwikkeling, (her)inrichting en beheer. Zowel bij nieuwe aanleg als herstructurering van de bestaande omgeving worden daarvoor de juiste randvoorwaarden gecreëerd, waarbij rekening wordt rekening gehouden met ontwikkelingen als biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen! Participatie en Right to challenge krijgen nadrukkelijk aandacht.

ga terug