KADERNOTA 2020

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Inleiding

De begroting 2020 wordt gebaseerd op continuering van bestaand beleid. Daarnaast is er beperkt ruimte gereserveerd voor nieuw beleid in de vorm van prioriteitenbudget. In de begroting 2019 is het budget voor het jaar 2020 vastgesteld op € 370.444,-- .

Voor de integrale afweging is het nodig om inzicht te hebben in het totaal van de (bedrijfsvoerings-) prioriteiten en vervangingsinvesteringen en de mate van urgentie. Omdat de kadernota richtinggevend is, zijn ook prioriteiten benoemd waarvan de bedragen nog niet bekend zijn. Deze zijn als PM (pro memorie) opgenomen. Voor het totaal van deze prioriteiten is € 147.069,-- aan ruimte gereserveerd.

Voor de onderhouds- en vervangingsinvesteringen is in de begroting 2019, voor het jaar 2020, een budget opgenomen van € 223.000,--. De voorgestelde vervangingen voor 2020 zijn € 24.428,-- hoger dan het budget.

Daarnaast omvat de lijst van prioriteiten een aantal voorstellen met een incidenteel karakter (maximaal 3 jaar). In dit verband kunnen worden genoemd:

Samenwerking grensgebied de Kempen

€ 25.000

Sanering bedrijfsterrein Moeselpeelweg 8

€ 300.000

Integratie en participatie vergunninghouders

€ 100.000

Aanjaagfunctie en coördinatie Sturen op effecten

€ 165.500

BRO-coördinator gecombineerd met BOR

€  31.000

Bedrijfsvoering a.g.v. uitbreiding fte’s organisatie

€ 100.000

Totaal

€ 721.500

Voorgesteld wordt om de uitvoering van deze prioriteiten financieel op te vangen door middel van een bijdrage uit de algemene reserve. De stand van de algemene reserve is hiervoor voldoende.

ga terug