KADERNOTA 2020

Uitgangspunten begroting 2020

Rentepercentages

Omslagpercentage
Sinds de begroting 2018 moet in het kader van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) de zogenaamde rentenotitie toegepast worden.
Dit houdt in dat voor de doorberekening van de rentekosten naar de diverse programma's geen uitzonderingsrente meer mag worden toegepast. Over alle investeringen moet met hetzelfde rentepercentage (omslagpercentage) gerekend worden.

De omslagrente wordt berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde van de vaste activa, die integraal zijn gefinancierd op de peildatum 1 januari van het betreffende begrotingsjaar. De berekende omslagrente moet op alle activa worden toegepast.
Aan de hand van de boekwaarde van de investeringen op peildatum 1 januari 2020 (activa volgens de meest recente jaarrekening inclusief alle besluiten tot kredietverstrekking sindsdien) wordt het rentepercentage voor investeringen voor het begrotingsjaar 2020 op 0,5% gesteld.

Het BBV stelt in de rentenotitie dat er alleen sprake kan zijn van een andere rentetoerekening dan het omslagpercentage indien er sprake is van projectfinanciering.
Bij projectfinanciering is er een aanwijsbare koppeling tussen een afgesloten geldlening en een bepaalde investering (project). Bij de overeenkomst van de geldlening moet het project specifiek benoemd zijn. Is dit niet het geval dan is er geen sprake van projectfinanciering en is automatisch de systematiek van omslagrente van toepassing.

Renteverrekening grondexploitatie
Voor de doorberekening van rentekosten aan het grondbedrijf wordt het rentepercentage vast-gesteld op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningportefeuille van de gemeente naar verhouding vreemd vermogen/totaalvermogen. Voor 2019 is dit rentepercentage voorcalculatorisch geraamd op 1,56%. Dit percentage wordt vooralsnog gehandhaafd voor de begroting 2020. Op basis van de definitieve gegevens voor bovenstaande berekeningswijze kan het zijn dat het percentage bij de voorbereiding van de begroting nog bijgesteld moet worden.

Reserves van de algemene dienst
De raad heeft in de vergadering van 5 juli 2018 – bij het vaststellen van de Nota Reserves en voorzieningen - besloten géén rente meer toe te rekenen aan reserves.
Ook wordt geen rente berekend over de voorzieningen.