KADERNOTA 2020

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Prioriteiten

Prioriteiten

Investering

Lasten

I/S

Verhoging exploitatiesubsidie Stichting Zwembad de IJzeren Man

p.m.

S

Verbouwing Natuur- en Milieu Educatief Centrum de IJzeren Man (NMC)

p.m.

p.m.

S

NMC verhoging exploitatiesubsidie

p.m.

S

Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerterheide

p.m.

p.m.

S

Minder steen, meer groen fase 2020

185.000

15.550

S

Aanleg Cruijff court

150.000

11.125

S

Onderhoudssubsidie Paterskerk

8.000

S

4.000 ten laste van bestaand budget

Ophoging budget restauratie en digitalisering gemeentearchief (gefaseerde verhoging 2020 € 6.250,--)

12.500

S

Open club: revitalisering sportpark Boshoven

p.m.

p.m.

S

Toelichting prioriteiten

Verhoging exploitatiesubsidie Stichting Zwembad de IJzeren Man
Wat willen we bereiken?
Vanaf 2020 weer aansluiting realiseren tussen het begrote bedrag voor dekking van de exploitatiekosten van stichting Zwembad De IJzeren Man en de werkelijke kosten van de stichting.  
Voor het jaar 2019 is er sprake van een verschil van € 29.264,-- tussen het begrote exploitatietekort van stichting zwembad De IJzeren Man (€ 366.052,--) en de beschikbare dekking hiervoor (exploitatiesubsidie) in de begroting van de gemeente (€ 336.788,--).  
Dit verschil is ontstaan omdat een deel van de uitgewerkte bezuinigingen op de zwembadexploitatie niet haalbaar blijken. Concreet gaat het om het terugdringen van de formatie van de directie (€ 22.000,--) en het overstappen naar een andere cao (€ 10.000,--).
In 2019 is ervoor gekozen om het budget in de gemeentebegroting voor de exploitatiesubsidie niet te verhogen. De stichting zal het uiteindelijke tekort over het jaar 2019 ten laste brengen van de algemene reserve. De stand van de reserve is hiervoor toereikend.
Het is niet haalbaar de bezuiniging vanaf 2020 alsnog te realiseren. Het is daarom van belang om vanaf 2020 het budget voor dekking van de exploitatiekosten van het zwembad te verhogen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Verhogen van het begrote budget voor dekking van de exploitatiekosten van het zwembad.

Wat mag het kosten?
In 2019 is er sprake van een gewijzigde BTW-wetgeving voor sportaccommodaties. De gevolgen hiervan voor de exploitatie van het zwembad worden nog onderzocht. De belastingdienst kan op dit moment (15 februari 2019) hierover nog geen uitsluitsel geven.
De verwachting is dat op grond van de nieuwe wetgeving sprake zal zijn van overheveling van onderhouds- en energielasten van de begroting van stichting Zwembad De IJzeren Man naar de begroting van de gemeente. Het totale subsidiebedrag wordt dan gesplitst in een nieuw (lager) subsidiebedrag voor de stichting en een bedrag voor dekking van de opkomende exploitatielasten in de gemeentebegroting.
Pas als het onderzoek is afgerond, kan het exact benodigde extra bedrag voor 2020 worden berekend.

Verbouwing Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man
Wat willen we bereiken?
Uitbreiding Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

Wat gaan we ervoor doen?
Hiervoor  wordt in de periode maart – juli een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het huidige gebouw effectiever te kunnen gebruiken en naar de noodzaak van aanpassingen en uitbreiding van het gebouw.

Wat mag het kosten?
De uitbreiding van de accommodatie van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man zorgt naar verwachting voor een stijging van de exploitatielasten voor zowel de gemeente en het NMC. Voor de gemeente ontstaan hogere kapitaallasten als gevolg van de investering. Op dit moment zijn nog geen concrete bedragen bekend.

Natuur – en Milieucentrum de IJzeren Man: verhoging exploitatiesubsidie
Wat willen we bereiken?
Het NMC dient een gezonde exploitatie te krijgen, waarbij de subsidiebijdrage van de gemeente afgestemd is op exploitatie lasten van het NMC.

Wat gaan we ervoor doen?
Er is een onderzoek gestart naar de exploitatie van het NMC in relatie tot de afspraken die zijn gemaakt over de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Weert.

Wat mag het kosten?
Voor de begroting 2020 moeten we rekening houden met een verhoging van de bijdrage aan structurele exploitatielasten. De verhoging is mede afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek huisvesting NMC.

Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerterheide
Wat willen we bereiken?
In de begroting 2018 is een passage opgenomen om te komen tot een plan van aanpak inzake de gebiedsgerichte aanpak van een opwaardering van Altweerterheide. In het programma "Weert koerst op verbinding" staat een herinrichting Altweerterheide benoemd. In het plan is voorzien in een gefaseerde aanpak gedurende de periode 2018-2022. Verdere uitdetaillering en financiële onderbouwing moet nog plaatsvinden in de eerste helft van 2019. Inmiddels is door de projectgroep vanuit Altweerterheide samen met de gemeente een “ophaalsessie” georganiseerd waarbij samen met de aanwezige inwoners gebrainstormd is over de uitstraling en toekomst van Altweerterheide.

Wat gaan we daarvoor doen?
Samen met de projectgroep, diverse stakelholders waaronder de inwoners van Alweerterheide via een burger participatief traject een upgrading van het “centrumgebied” rondom het kerkplein in het kerkdorp Altweerterheide realiseren. Daarnaast quick wins en verbeteringen in diverse straten en rondom de komgrenzen van Altweerterheide realiseren. De inwoners van Altweerterheide worden bij beide trajecten intensief betrokken en leveren inbreng. De bedoeling is dat zij ook bij (delen van) het project en de te realiseren quick wins waar mogelijk meehelpen in de uitvoering.

Wat mag het kosten?
Een gebiedsgerichte aanpak van de opwaardering van Altweerterheide zal een flinke investering vergen. Daarom wordt deze nu reeds als p.m.-post ingebracht.

Vergroening, verhoging belevingswaarde en terugdringen verstening.
Wat willen we bereiken?
Belevingsrijke vergroening en zoveel mogelijk terugdringen van verstening in de gemeente om bij te dragen aan een betere leefomgeving en de doelstellingen van biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het ontwerpen en realiseren van concrete plannen en projecten, onder meer in het kader van de herinrichting van het openbare gebied van de gemeente Weert.

Wat mag dat kosten?
Een budget van € 185.000,-- in 2020.

Aanleg Cruijff Court
Wat willen we bereiken?
De wens om een Cruijff Court in een wijk aan te leggen leeft al jaren. Vooral om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Maar ook om de kinderen in de wijk meer te laten bewegen. Minder bewegen, overgewicht en minder mobiel zijn, zijn problemen die spelen bij de jeugd van de gemeente Weert. De gemeente Weert wil in 2020 meer mogelijkheden creëren voor sport en spel in de openbare ruimte. Een Cruijff Court zou perfect bij deze doelstelling aansluiten.

Wat gaan we daarvoor doen?
We dienen een aanvraag in bij de Cruijff Foundation, passende binnen de doelstelling van de Foundation en de gemeente Weert.

Wat mag het kosten?
€ 150.000,--.

Onderhoudssubsidie Paterskerk
Wat willen we bereiken?
Verantwoorde instandhouding van een van de belangrijkste gebouwen voor de historie van Weert (eerste bestuurszetel en dynastieke grafkapel Van Hornes). Door het wegvallen van steun door en loskoppeling van de zorginstelling is noodzakelijk onderhoud door de ideële eigenaar niet langer mogelijk.

Wat gaan we daarvoor doen?
Een jaarlijkse bijdrage leveren aan noodzakelijk onderhoud voor de instandhouding van het rijksmonument.

Wat mag het kosten?
Jaarlijks € 8.000,--. Tot een bedrag van € 4.000,-- wordt structureel het budget onderhoudssubsidie gemeentelijke monumenten ingezet.

Ophoging budget restauratie en digitalisering gemeentearchief
Wat willen we bereiken?
Ophoging budget restauratie en digitalisering bij gemeentearchief ten behoeve van online zetten van primaire bronnen om zodoende publieksbereik te vergroten door:

  • Digitalisering notarieel archief en historische topografische kaarten.
  • Uitbouwen cultuur- en erfgoededucatie in kader van identiteit.
  • Uitbouwen website erfgoedhuisweert.nl.
  • Publieksbereik via internet vergroten.

Deze post is in het kader van Kiezen met Visie verlaagd met € 12.851 structureel. De afgelopen jaren heeft het Gemeentearchief niets meer kunnen doen aan restauratie en digitalisering, aangezien het resterende bedrag van deze post nodig is om het archief-beheersysteem in de lucht te houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Digitalisering en restauratie uitbesteden aan externe partij
  • Ontsluiting van deze bronnen door vrijwilligers van gemeentearchief

Wat mag het kosten?
Structureel € 12.500,-- per jaar. We gaan uit van een gefaseerde verhoging van het budget
(In 2020 € 6.250,--. Vanaf 2021 € 12.500,--).

Open Club: revitalisering sportpark Boshoven
Wat willen we bereiken?
Realiseren van een toekomstbestendig sportpark samen met de huidige en potentiële toekomstige gebruikers.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2019 start de gefaseerde uitvoering van het herinrichtingsplan voor het sportpark Boshoven. Afronding wordt voorzien in 2022. Het plan is in samenwerking tussen gemeente en de Open Club Weert-Noord Verenigd! tot stand gekomen. Met het plan worden knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, parkeren, veroudering en gebrek aan uitstraling aangepakt. Parallel gaan de gebruikers het gezamenlijk aanbod en het samen gebruiken van accommodaties borgen en verder uitbreiden.

Wat mag het kosten?
Dit plan wordt nog uitgewerkt in een definitief ontwerp. Daarbij worden de jaarlijks in de begroting op te nemen bedragen bepaald.

ga terug