KADERNOTA 2020

Trends en ontwikkelingen

Dienstverlening en bedrijfsvoering

De ontwikkelingen in de maatschappij dienen gespiegeld te worden aan het gemeentelijke personeelsbestand, zodat als vanzelf wordt aangesloten bij de verwachtingen van de externe stakeholders. Deze verwachtingen hebben onder andere betrekking op pro-actie, co-creatie, wendbaarheid, kostenbewustheid en duurzaamheid.
Rekening houdend met de feiten die aangeven dat we in de komende jaren een uitstroom kunnen
verwachten van de senioren en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zal geïnvesteerd moeten
worden in goed werkgeverschap. Een voorzichtige prognose waarin we de komende jaren met een forse uitstroom te maken zullen krijgen dwingt ons om te anticiperen zodat een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand gegarandeerd blijft.

Een belangrijke ontwikkeling die al is ingezet en de komende jaren versterkt zal doorwerken, is de digitale- en online dienstverlening. Maar ook het directe klantcontact met onze inwoners vraagt om aandacht. Nu steeds meer overheidsdiensten digitaal bereikbaar zijn, neemt de uitwisseling van persoonlijk dataverkeer toe, waardoor het borgen van de veiligheid en privacy steeds belangrijker wordt. Ook krijgt de overheid op deze manier steeds meer data tot zijn beschikking, waarbij big data-analyses nieuwe inzichten in patronen van groepen inwoners kunnen geven.

ga terug