KADERNOTA 2020

Verkeer, vervoer & waterstaat

Prioriteiten

Prioriteiten

Investering

Lasten

I/S

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2020

11.000

S

Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2020

57.000

S

Oversteek Hushoven/Laarveld -Molenakker fase 2020

1.175.000

35.250

S

Laadpalen elektrisch vervoer

100.000

15.750

S

2021

Herinrichting wijkpark Fatima fase 2021

215.000

6.450

S

Toelichting prioriteiten

Stelpost kleine verkeersknelpunten en weginfrastructuur
Wat willen we bereiken?
Kleinere en grotere knelpunten in de weginfrastructuur oplossen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Jaarlijks neemt de raad een besluit over projecten die vallen onder de stelpost verkeer en vervoer. Op basis van de “Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017” worden de aan te pakken knelpunten uitgevoerd.

Wat mag het kosten?
De Raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2018 de motie IM9 aangenomen over knelpunten in de weginfrastructuur.
Naar aanleiding van deze motie en het gevoerde debat is tot en met 2023 een jaarlijks terugkerende prioriteit van € 11.000,-- kapitaallasten opgevoerd om kleine verkeersknelpunten op te lossen.
Ook zijn naar aanleiding van deze motie en het document “Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017” prioriteiten opgevoerd ten behoeve van het oplossen van de grotere knelpunten in de weginfrastructuur. Tevens loopt er een traject voor cofinanciering door de provincie.

Oversteek Hushoven/Laarveld
Wat willen we bereiken?
Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker. Aan de noordwestzijde van de Ringbaan Noord is het woongebied Laarveld in ontwikkeling. De gemeenteraad heeft op 2 november 2016 een motie aangenomen waarin zij het college opdracht geeft nader onderzoek te doen naar een veilige (fiets)verbinding tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker. Na een zorgvuldig verlopen communicatieproces is er draagvlak bij de belanghebbenden voor een combinatie van maatregelen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het realiseren/verbeteren van drie oversteken voor langzaam verkeer tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker zoals:

  1. Het verkeersveiliger inrichten van de oversteek Hushoverweg, nabij de turborotonde.
  2. Het realiseren van een fietsbrug over de Ringbaan Noord tussen de Hushoverweg en Kransakker.
  3. Het realiseren van een gelijkvloerse fietsoversteek bij Wiekendreef. De fietsoversteek gaat onderdeel uit maken van de verkeerslichtenregeling.

Wat mag het kosten?
De investeringskosten van € 1.712.000,-- zijn opgenomen bij de prioriteiten in de begroting 2019. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde uitvoering ( 2019 en 2020). De investering voor 2019 bedraagt € 537.000,--. Voor 2020 wordt het tweede deel van de investering tot een bedrag van € 1.175.000,-- opgenomen.

Laadpalen elektrisch vervoer
Wat willen we bereiken?
Elektrisch vervoer is aan een onstuitbare opmars bezig. In het programma 2018-2022 “Weert koerst op verbinding” wordt veel prioriteit gegeven aan inspanningen in het kader van duurzaamheid. In het in oktober vastgestelde Duurzaamheidsakkoord is opgenomen dat serieus werk wordt gemaakt van de bevordering van elektrisch rijden. Basisvoorwaarde voor elektrisch rijden is een goede oplaadinfrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?
Dit jaar starten we met de elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met de bevordering van deelautoconcepten. Wij stellen voor 20 extra laadpunten in Weert te realiseren.

Wat mag het kosten?
€ 100.000,--

Herinrichting wijkpark Fatima fase 2021
Wat willen we bereiken?
De gemeente is samen met organisaties en inwoners een traject opgestart om te komen tot herinrichting van het wijkpark Fatima. In 2016 is een inrichtingsplan opgesteld. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat substantiële onderdelen van de herinrichting door de wijk worden uitgevoerd en gefinancierd (o.a. via fondswerving en subsidies). De inwoners zijn nu fondsen aan het werven. In de begroting 2018 is een prioriteit voor het eerste deel opgenomen (verleggen paden, verlichting, verplaatsen bomen 2018). De uitvoering start in 2019. Beheer van het wijkpark wordt uiteindelijk in de wijk weggezet, zo is het streven.

Wat gaan we daarvoor doen?
Deze prioriteit wordt gevraagd voor het tweede deel waarvoor de inwoners niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Het gaat dan om de herinrichting deel Coenraad Abelsstraat en Regulierenstraat (2021). Het jaar is verschoven van 2020 naar 2021, vanwege de relatie met transformatie van het klooster.

Wat mag het kosten?
€ 215.000,--

ga terug