KADERNOTA 2020

Economische zaken en promotie

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Economie en arbeidsmarkt

Samenwerking op alle niveaus

Versterking regionale economie door uitvoeren nieuw Routeplan en meerjarenbegroting 2021-2025 Keyport 2020, geïntensiveerde relaties met Brainport Eindhoven

Vitale arbeidsmarkt: belemmeringen wegnemen

Betere aansluiting vraag-aanbod door o.a. uitvoeren arbeidsmarktagenda (lokaal) en (regionaal) arbeidsmarktplan, procesaanpak Risse

Compleet en duurzaam aanbod bedrijventerreinen

Versterking vestigingsklimaat, bedrijventerreinen op orde, steun aan professioneel parkmanagement

Aantrekkingskracht Weert versterken als woon-, werk- en recreatiestad

In samenwerking met partners plan van aanpak citymarketing vaststellen en uitvoeren (in relatie tot de strategische visie), evenementen sluiten hier op aan.

Vitale binnenstad

Versterking draagvlak en voorzieningen, minder leegstand, meer bezoekers naar de binnenstad

ga terug