KADERNOTA 2020

Volksgezondheid en milieu

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Landbouw, natuur en landschap

Buitengebied in balans

Uitvoeren projecten landbouwvisie

Vervolg voorbereiding bestemmingsplan Buitengebied

Betrokkenheid bij natuur en landschap vergroten

Uitvoeren projecten natuur- en landschapsvisie

Uitvoeren acties biodiversiteitsnota

Aanpak vrijkomende agrarische bebouwing

Uitvoering geven aan stoppersregeling

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Bevorderen biodiversiteit

Acties biodiversiteitsnota

Biodiversiteitsstresstest

Projecten Platteland in Ontwikkeling

Gerealiseerde projecten fase 1

Verminderen wateroverlast

Projecten conform GRP en BRP uitvoeren

Meer vergroening en ontstening

Aanplant bomen

Toename geveltuinenprojecten

Inzetten op belevingsrijke vergroening

Bewustwording vergroten ten aanzien van klimaatadaptatie

Toename van het aantal aanvragen voor de Stimuleringsregeling "Afkoppelen Hemelwater Gemeente Weert"

Energie- en warmtetransitie

Energieneutraal 2040

Realiseren RES

Start transitievisie warmte

Ontwikkelen warmtenet

Verminderen gebruik aardgas voor warmte d.m.v. informeren en stimuleren

Voorlopersproject bestaande wijk

Afval

Verminderen bijzettingen en afvaldumpen

Minder meldingen over bijzettingen en afvaldumpingen

Bewustwording ten aanzien van zwerfafval vergroten

Meer bewonersparticipatie en scholenprojecten op het gebied van zwerfafval

ga terug