KADERNOTA 2020

Volksgezondheid en milieu

Prioriteiten

Prioriteiten

Investering

Lasten

I/S

Klimaatadaptatiemaatregelen

p.m.

p.m.

S

Sanering bedrijfsterrein Moeselpeelweg 8

300.000

I

algemene reserve

Adequate personele invulling landbouw

52.000

S

Toelichting prioriteiten

Klimaatadaptatiemaatregelen
Wat willen we bereiken?
De gemeente staat voor grote en complexe opgaven vanwege klimaatadaptatie. Daarom is in de begroting 2019 reeds een bedrag geraamd van € 200.000,--. In 2019 vindt een evaluatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan plaats. In het kader van deze evaluatie wordt bekeken welke ambities uit het GRP de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, welke projecten de komende jaren worden opgepakt en welke financiële en personele middelen daaraan verbonden zijn. Bedoeling is dat in het kader van deze evaluatie tevens wordt gekeken naar belangrijke thema’s zoals vergroening, biodiversiteit én klimaatadaptatie. Daaruit zal blijken hoe de hieraan verbonden financiële consequenties eruitzien en welke aanvullende middelen nodig zijn om de hieraan verbonden ambities, met name op het vlak van klimaatadaptatie,  te realiseren. Dit betekent dat de gevolgen van klimaatadaptatie voor de gemeente Weert in beeld zijn gebracht en op basis daarvan concrete afspraken zijn gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen?
Op basis van de resultaten van de evaluatie van het GRP wordt bekeken welke concrete plannen, acties en werkzaamheden nodig zijn om op adequate wijze antwoord te kunnen geven op de gevolgen van klimaatadaptatie.

Wat mag het kosten?
In afwachting van de resultaten van bovenstaande evaluatie is een p.m.-raming opgenomen. Gelet op de grootte en complexiteit zal met aanzienlijke investeringen rekening moeten worden gehouden.

Sanering bedrijfsterrein Moeselpeelweg 8
Wat willen we bereiken?
Op 22 maart 2018 heeft de gemeente via de veiling het bedrijfsterrein aan de Moeselpeelweg 8 verworven. De gemeente heeft het terrein verworven met als doel een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het garanderen van veiligheid in kader van de volksgezondheid door een verantwoorde bestemming en gebruik van het perceel. In het verleden heeft op het bedrijfsterrein illegale opslag van gevaarlijke stoffen plaatsgevonden en de bodem is dan ook verontreinigd.
Op dit moment wordt in overleg met stichting Natuurmonumenten nagedacht over de toekomstige bestemming en gebruik van het terrein, in relatie tot het omliggende gebied. Vooruitlopend hierop wordt ingezet op het saneren van de bodemverontreiniging.

Wat gaan we daarvoor doen?
Op basis van uitgebreid bodemonderzoek is gebleken dat de kosten voor volledig saneren van de vervuiling  € 500.000,-- zal bedragen. Er zijn ook scenario’s mogelijk waarbij een gedeelte wordt gesaneerd en het overige deel wordt afgesloten. De uiteindelijke uitvoering is afhankelijk van de afspraken die met stichting Natuurmonumenten worden gemaakt. Toch willen we vooruitlopend hierop een bedrag reserveren, aangezien de uitvoering in 2020 zal moeten plaatsvinden. Vanuit het bevoegd gezag is immers aangegeven dat de vervuiling van terrein als urgent staat aangemerkt.

Wat mag het kosten?
€ 300.000,--.

Adequate personele invulling landbouw
Wat willen we bereiken?
Een transitie naar een circulaire, klimaatneutrale en natuur-inclusieve landbouw die ook nog economisch rendabel is met aandacht voor mens, dier en omgeving.
De landbouwsector is van cruciaal belang voor een duurzame voedselvoorziening.

Wat gaan we daarvoor doen?
In het buitengebied staat veel te gebeuren. Het aantal agrarische bedrijven neemt in de toekomst af. Dit leidt tot leegstand maar biedt ook kansen op het gebied van recreatie & toerisme, energie en zorg.
Om bovenstaande te bereiken is het nodig om op een professionele manier een netwerk op te bouwen en in stand te houden van bedrijven en inwoners en overige betrokken partijen. De dialoog met de omgeving dient hierbij actief te worden aangegaan. Samen dient onderzocht te worden wat circulair en klimaatneutraal betekent voor de sector. De uitdagingen zoals latente ruimte, warme sanering, stoppers, keukentafelgesprekken dienen bij de kop gepakt te worden. In 2019 wordt een landbouwvisie opgesteld. Hier dient uitvoering aan gegeven te worden.
Om te kunnen acteren in alle opgaven die op ons af komen is structurele capaciteit noodzakelijk.

Wat mag het kosten?
Hiervoor is een aanvullend budget van € 52.000,-- noodzakelijk.

ga terug