KADERNOTA 2020

Middelen, bestuur en algemeen beheer

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Personeel en organisatie

Jongeren werven en goede medewerkers binden aan onze organisatie

Meer evenwichtige leeftijdsopbouw personeelsbestand, minder verloop o.a. onder jongeren

Verduurzamen inzetbaarheid en overdragen kennis

Langer vitaal kunnen doorwerken en kennis kunnen overdragen

Mobiliteit/doorstroom op basis van strategische personeelsplanning

Vorming & opleiding op basis van strategisch opleidingsbeleid

Thematisch opleiden zoveel mogelijk inhouse en over afdelingsgrenzen heen

Intensiveren samenwerking met scholen (MBO/HBO/WO) en collega overheid (provincie/ gemeenten)

Minder inhuur en een betere positie op de krappe arbeidsmarkt

Financiën

Zo laag mogelijke lasten voor inwoners en bedrijven

Zo laag mogelijke lasten voor de inwoners en bedrijven d.m.v. hanteren van zo laag mogelijke tarieven

Dienstverlening

Implementeren van een nieuwe visie op dienstverlening

Heldere doelen, ambities en verwachtingen. Een organisatiebrede borging van een verbeterde dienstverlening

Blijven monitoren van de klanttevredenheid voor de balie, telefonie en digitaal loket

Meer inzicht en hierdoor betere mogelijkheden tot sturing

Roerende zaken / inventaris stadhuis : Inzicht in meerjarige onderhoudskosten en vervangingen. Inzicht in de noodzakelijke onderhoudscyclus. Storingen zoveel mogelijk voorkomen.

Optimale structurering en grip op het onderhoud en de vervanging van de roerende zaken / inventaris in en rondom het stadhuis

Informatie

Kansen benutten met innovatie

Inzetten nieuwe technieken en principes, zoals e-depot, datagedreven werken, slimme sensoren

Verbeteren dienstverlening en bedrijfsvoering

Efficiency en toegankelijke dienstverlening met inzet van digitale middelen

Slim inzetten van collectieve (ICT-)infrastructuur en voordeel behalen met gezamenlijke inkoop

Gebruik maken van (landelijke en regionale) collectieve (ICT) voorzieningen.

Betere prestaties met stuurinformatie

Sturen met informatie op verbetering van bedrijfsvoering en dienstverlening

Veilige en beveiligde ICT omgeving met informatiebeveiliging en privacybescherming

Procedures, afspraken en inzet van ICT middelen voor moderne en veilige ICT infrastructuur

Publiekszaken

Ontwikkelagenda Publiekszaken 2019-2022

Toekomstbestendige vakafdeling en inwoners die onze dienstverlening positief ervaren

Besluitvorming thuisbezorgen documenten en bestuurlijke boete, voorstel uitbreiden digitale handtekening en nieuwe kanalen whatsapp en chat, optimalisatie werkprocessen "unhappy flow"

Verbeterde dienstverlening

Pilot vrije inloop en snelbalie van 1 april 2019 tot 1 april 2020. Besluitvorming over al dan niet voortzetten van de snelbalie en vrije inloop

Optimale gegevenskwaliteit

Fraudepreventie en integrale aanpak gegevens- en adreskwaliteit via LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)

ga terug