KADERNOTA 2020

Middelen, bestuur en algemeen beheer

Prioriteiten

Prioriteiten

Investering

Lasten

I/S

Kosten licenties agv digitale dienstverlening

35.000

S

Uitbreiding/elektrificatie wagenpark

50.000

10.375

S

Implementatie Vastgoed informatie systeem

35.000

27.175

S

€ 16.000,-- ten laste van bestaand budget

Coördinatie en uitvoering sturen op effecten (1.89 fte)

165.500

I

algemene reserve

Coördinatie en uitvoering sturen op effecten bijkomende kosten (gedurende 3 jaar)

p.m.

I

algemene reserve

BRO-coördinator gecombineerd met BOR-BGT (0,5 fte)

31.000

I

algemene reserve

Kosten bedrijfsvoering agv uitbreiding fte's organisatie

100.000

I

algemene reserve

Toelichting prioriteiten

Kosten licenties a.g.v. digitale dienstverlening
Wat willen we bereiken?
Uitvoering acties ontwikkelagenda Publiekszaken 2019-2021, thema’s digitale dienstverlening, klant in beeld en optimale gegevenskwaliteit. De acties dragen bij aan het verbeteren van de (digitale) dienstverlening aan onze burger.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Implementatie nieuwe modules i-burgerzaken
  • Introductie digitale handtekening inclusief hardware in stadhuis
  • Klantcontactsysteem kennisbank VIND
  • Introductie nieuwe kanalen chat en app
  • Technische verbeteringen kanaal telefonie

Wat mag het kosten?
€ 35.000,-- per jaar.

Uitbreiding/elektrificatie wagenpark
Wat willen we bereiken?
Elektrisch vervoer is aan een onstuitbare opmars bezig. In het programma 2018-2022 “Weert koerst op verbinding” wordt veel prioriteit gegeven aan inspanningen in het kader van duurzaamheid. In het in oktober vastgestelde Duurzaamheidsakkoord is opgenomen dat serieus werk wordt gemaakt van de bevordering van elektrisch rijden.

Wat gaan we daarvoor doen?
Dit jaar starten we met de elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met de bevordering van deelauto-concepten. In 2020 breiden we het aantal auto’s uit.

Wat mag het kosten?
€ 50.000,--

Implementatie Vastgoed informatie systeem
Wat willen we bereiken?
Inzicht in de vastgoed portefeuille op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Waarbij alle benodigde vastgoeddata voor de primaire werkprocessen beschikbaar is.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het opstellen van een programma van eisen voor het informatie systeem.
  • Een marktuitvraag bij 3 leveranciers.
  • De implementatie van het vastgoedinformatiesysteem.

Wat mag het kosten?
€ 35.000,-- investering in de software. Voor gebruiksfee en beheer applicatie jaarlasten van € 20.000,--. Momenteel bedragen de kosten van de licentie VastgoedMaps € 16.000,-- per jaar. Deze kosten komen dan te vervallen.

Aanjaagfunctie en coördinatie “Sturen op effecten”.
Wat willen we bereiken?
De gemeentelijke organisatie is in ontwikkeling. Richting, Regelmaat, Rust en Resultaat zijn de kernbegrippen die voor 2019 en de komende jaren bepalend zijn. Om op het halen van resultaten te kunnen sturen is het van belang om organisatiebreed afspraken te maken over de wijze waarop gestuurd wordt (sturingsmodel gemeente Weert) en het gedrag van de organisatie daarop aan te passen. Het ultieme doel hiervan is om de organisatie in control te brengen. Om die toestand te bereiken is een procesaanpak nodig. Het volstaat niet om door middel van instructie een doorleefd sturingsmodel te gaan gebruiken.
Naast de hiervoor genoemde organisatiegerichte aanpak is Sturen op maatschappelijke effecten voor inwoners een speerpunt in het programma "Weert koerst op verbinding".

Om effecten van beleid (“outcome”) te kunnen meten, moet dat beleid meetbaar worden geformuleerd. Wat willen we veranderen in de samenleving en aan welke indicator of meetwaarde (KPI) kun je zien dat het beleid succesvol is. Als organisatie sturen we nog vooral op de afgesproken inspanningen. We meten en monitoren op allerlei manieren maar sturen niet of nauwelijks op wat we hiermee kunnen bereiken en of de inspanningen in verhouding staan tot de effecten. Hierdoor ontbreekt inzicht in welke activiteiten meer of minder bijdragen aan het gewenste effect en ontnemen we onszelf de kans om al lerend ons beleid te verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?
De ambitie is om in 2020 en de jaren daarna stapsgewijs het sturingsmodel in de gehele organisatie in te voeren. Voor de totale organisatie betekent dat vooral een sensibiliseringstraject, training in vaardigheden en inzicht in prestatie meetwaardes waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswereld van de verschillende groepen. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in het scholen van medewerkers, de cultuur van de organisatie en het inrichten van systemen, zodat het formuleren van meetbaar beleid onderdeel wordt van het sturingsmodel van de gemeente Weert. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in meten en monitoring.

Wat mag het kosten?
Om deze ontwikkelingen goed neer te zetten, zijn twee functionarissen als aanjager/coördinator nodig, die in samenwerking met concerncontrol en CMT de lijnen uitzet voor het implementeren van sturen op effecten. Voor de begeleiding van dit traject zijn ook materiële middelen nodig, evenals voor monitoring (het meten en analyseren van de indicatoren). Op dit moment is nog niet exact duidelijk hoeveel budget hiervoor werkelijk nodig is, omdat dit ook afhangt van de keuzes die we maken ten aanzien van bijvoorbeeld de frequentie van meten etc. en ook het organisatieontwikkelingstraject nog niet duidelijk is. Om die reden is nog een p.m. raming voor 3 jaar opgenomen.

BRO-coördinator gecombineerd met BOR-BGT.
Wat willen we bereiken?
Aanspreekpunt en verantwoordelijkheid voor de BRO, de Basis Registratie Ondergrond.  Van deze basisregistratie is de gemeente Weert een van de bronhouders. Een bronhouder heeft een aanleverplicht, een gebruiksplicht, een onderzoeksplicht en een meldplicht. De wet BRO bestaat uit diverse “tranches” die gefaseerd uitgevoerd moeten worden. In een tranche wordt bepaald welke gegevens voor welke datum aangeleverd moeten zijn. De eerste tranche loopt sinds 1 januari 2018. De gemeente Weert heeft op het gebied van de basisregistratie ondergrond nog geen enkele actie ondernomen en blijft daarbij in gebreke.
Voor de dagelijkse beheer werkzaamheden moet de afdeling openbaar gebied gebruik maken van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Momenteel loopt hiervoor een project maar ontbreekt het aan coördinatie capaciteit rondom deze wettelijke verplichting. Vanwege deze relatie van Openbaar Gebied met zowel de BGT als de BRO bij het beheer van de openbare ruimte is een combinatiefunctie gewenst.

Wat gaan we daarvoor doen?
Zorgen dat we voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom de BRO én het wettelijk gebruik van de BGT. Hiermee geven we verder invulling aan een goede I-Dienstverlening.

Wat mag het kosten?
€ 31.000,--

Bedrijfsvoering o.g.v. uitbreiding fte’s organisatie
Wat willen we bereiken?
Een betere coördinatie en afstemming tussen de diverse bedrijfsvoering onderdelen waardoor de werkzaamheden als gevolg van o.a. de toename personeel (HR, Fin, I e.d.) goed verankerd worden. Tevens zal hierbij de verdere verbetering van de basis op orde in meegenomen worden.   

Wat gaan we daar voor doen?
Voor een periode van twee jaar extra ondersteuning regelen voor de bedrijfsvoering in de organisatie.

Wat mag het kosten?
Een bedrag van € 100.000,-- per jaar voor een periode van 2 jaar (2020 en 2021).

ga terug