KADERNOTA 2020

Trends en ontwikkelingen

Duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit

Eind 2018 is door het Rijk het klimaatakkoord op hoofdlijnen vastgesteld. Momenteel wordt dit nader uitgewerkt. De verwachting is dat medio 2019 het definitieve klimaatakkoord wordt vastgesteld. Hierin staat de ambitie opgenomen om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 en in 2050 dient Nederland CO2 neutraal te zijn. Middels Regionale Energie Strategieën (RES) vindt een doorvertaling plaats van deze doelstelling naar regionaal niveau. Weert is ingedeeld in regio Noord- en Midden-Limburg.
Komende periode wordt binnen de RES bepaald hoe de opgave voor de regio over de deelnemende gemeenten wordt verdeeld. De RES zal impact hebben op de gebouwde omgeving waar grootschalige energiebesparing zal gaan plaatsvinden. De uitwerking van de RES wordt binnen een jaar voltooid. De uitvoering van de energietransitie duurt enkele tientallen jaren. In het programma "Weert koerst op verbinding" is afgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn.
Een andere ontwikkeling heeft betrekking op het inzetten van restwarmte die binnen Weert beschikbaar is. Deze kan benut worden voor het verwarmen van gebouwen en daarbij een bijdrage leveren aan de energietransitie om van het aardgas af te stappen.

Ondanks alle geplande klimaatmaatregelen, gaat het klimaat veranderen en krijgen we met meer extremen te maken. Het blijft noodzakelijk om de openbare ruimte en de inwoners van Weert hierop voor te bereiden en verder invulling te geven aan de wateropgaven binnen klimaatadaptatie (overschot en tekort).
Het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte in het stedelijk gebied ten aanzien van hitte is een opgave, die in de komende jaren meer aandacht behoeft. Het creëren van extra schaduw en het beter laten ademen van het stedelijk gebied met groen is hiervoor de basis. Voor deze opgave moet synergie gezocht worden met de biodiversiteitsopgave en de wateropgave.
Het belang van synergie wordt versterkt door de verdere afname van biodiversiteit en de toename van nieuwe plagen en ziekten in het stedelijk groen. Van belang is dat er een goede balans ontstaat tussen het vergroenen en het vasthouden van regenwater in de woonomgeving.
Om de ambities op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit te realiseren worden ze strategisch in de organisatie verankerd.

ga terug