KADERNOTA 2020

Trends en ontwikkelingen

Omgevingswet

Volgens planning is in 2020 alle wet- en regelgeving afgerond en zal de Omgevingswet in januari 2021 in werking treden. Het voldoen aan de wettelijke verplichting om met de Omgevingswet aan de slag te gaan vraagt om een besluit, waarbij de Raad vaststelt welke positie zij kiest in de ruimte/vrijheden die de toekomstige Omgevingswet biedt. Het opstellen van een ambitiedocument heeft als doel om deze discussie met de Raad en belangrijke stakeholders met de stad te voeren en de ambitie, rol bepaling gemeente en reikwijdte van het implementatietraject - inclusief het proces om die doelstelling te bereiken - te bepalen. Deze ambitie wordt doorvertaald naar meerdere instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

De omgevingsvisie is het centrale regie-instrument voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie inspireert, nodigt uit tot investeringen, benoemt mogelijkheden en stuurt op het behoud van kwaliteiten. Op grond van de nu beoogde invoering van de Omgevingswet in 2021, is het verplicht om uiterlijk 2024 een omgevingsvisie vastgesteld te hebben.
Het omgevingsplan is een integraal samenhangend plan voor het gehele grondgebied van de gemeente met regels voor de fysiek leefomgeving. Op grond van de nu beoogde invoering van de Omgevingswet in 2021, is het verplicht om uiterlijk 2029 een gemeente dekkend omgevingsplan vastgesteld te hebben.

De Omgevingswet is op informatiemanagement- en automatiseringsvlak een enorme uitdaging. Het is belangrijk dat de gemeente alle digitale aspecten in beeld brengt en de noodzakelijke acties in gang zet die Weert klaar moeten maken om te voldoen aan alle digitale verplichtingen en digitale facilitering die nodig is voor het opstellen van de Omgevingswetinstrumenten en het werken met de Omgevingswet. In 2020 zal een aantal digitale systemen zodanig moeten worden ingericht dat de gemeente klaar is voor de landelijke standaarden behorend bij het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Aangenomen wordt dat in 2024 het landelijke systeem volledig operationeel én effectief is.

ga terug