KADERNOTA 2020

Uitgangspunten begroting 2020

Salarismutatie

De salariskosten leggen een flink beslag op het budget van de gemeentelijke begroting. Het is daarom zaak om deze kosten zo nauwkeurig mogelijk te ramen. Bij de berekening van de salariskosten is het mogelijk een opslag op te nemen voor toekomstige salarisontwikkelingen.

De huidige Cao Gemeenten loopt tot 1 januari 2019. Er is nog geen nieuwe Cao bekrachtigd. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een loonstijging van 3% in 2019 (conform de raming van vorig jaar van het CPB). Omdat er geen nieuwe Cao is, is nog niet duidelijk óf er een salarisverhoging komt in 2019 en zo ja, hoe hoog deze zal zijn.  
De salarisuitdraai van februari 2019 is de basis voor de berekening van de salarissen 2020. In de genoemde salarisuitdraai zijn eventuele loonstijgingen in 2019 (van een nieuw Cao-akkoord) niet verwerkt.

De loonstijging voor 2020 wordt gelijk gesteld aan de raming van het CPB. De geschatte ontwikkeling loonvoet sector overheid voor 2019 bedraagt volgens de meest recente ramingen van het CPB 2,3%.

Peil 1-1-2019 (op basis van salarisuitdraai van februari 2019)

100%

Loonstijging 2019 (conform raming CPB)

2,30%

Loonstijging 2020: 2,30% x 102,3

2,35%

Peil 1-1-2020

104,65%

Voor de berekening van de te verwachten salariskosten voor 2020-2023 bij de Kadernota 2020  
gaan we uit van de salariskosten conform de begroting 2019 inclusief mutaties. Aangezien bij de begroting al rekening is gehouden met een stijging van 3% kan voor 2020 het percentage van 2,35% als uitgangspunt gehanteerd worden.

Hierbij wordt opgemerkt dat, in de gemeente Weert, als uitgangspunt geldt, dat loon- en prijs-stijgingen op basis van de zogenaamde normeringsmethodiek gecompenseerd worden door de algemene uitkering uit het gemeentefonds. We gaan er van uit dat de extra salariskosten als gevolg van nieuwe Cao afspraken tot 75% door een hogere algemene uitkering opgevangen worden.