KADERNOTA 2020

Uitgangspunten begroting 2020

Opzet ramingen begroting 2020 en meerjarenramingen

De basis voor de cijfermatige opmaak voor de begroting 2020-2023 is de jaarschijf 2020 van de begroting 2019, aangevuld met de te verwachten ontwikkelingen gedurende het jaar 2019.
De beleidsaccenten voor de begroting 2020 worden vastgesteld op basis van het programma "Weert koerst op verbinding".

Correcties op de ramingen kunnen plaatsvinden op basis van de eerder omschreven verwachte salaris- en prijsmutatie en autonome ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen kunnen onder meer zijn:

  • wijzigingen in de inkomsten of uitgaven op grond van eerder genomen besluiten of van bovenaf (Rijk) opgelegde maatregelen;
  • wijzigingen in het aantal uitkeringsgerechtigden;
  • uitbreiding van wegen, plantsoenen, riolering, etcetera;
  • wijzigingen van het ledenaantal van gesubsidieerde verenigingen.

De belangrijkste autonome ontwikkeling is de wijziging in het aantal inwoners en aantal woningen.
De wijziging in het aantal inwoners en het aantal woonruimten voor de jaren 2020 tot en met 2023 wordt als volgt geraamd:

  • Het voorlopig aantal inwoners per 1 januari 2019 bedraagt 49.841. Dit zijn 14 inwoners minder dan op 1 januari 2018. Dit is het gevolg van een positief migratiesaldo van + 65 en een negatief geboorteoverschot van -79. Voorzichtigheidshalve wordt verder uitgegaan van een stabiele bevolkingsomvang.
  • Het aantal woningen volgens CBS bedraagt per 1 januari 2019: 22.770 verspreid over de wijken en kernen. Dit is een toename van 144 woningen ten opzichte van 1 januari 2018.  De toename in 2019 en 2020 wordt geschat op 200 woningen per jaar en voor de jaren 2021 tot en met 2023 op gemiddeld 150 woningen per jaar.