KADERNOTA 2020

Uitgangspunten begroting 2020

Tarievenbeleid en leges

Tarievenbeleid en leges
In deze kadernota worden ook de grondslagen opgenomen voor het tarievenbeleid en leges.

Tarievenbeleid
De tarieven van accommodaties waarop het beleid jaarlijks kan worden aangepast betreft de sport- en welzijnsaccommodaties en de belastingtarieven.

Maatschappelijke organisaties, zoals sport- en culturele (onder andere koren, muziekgezelschappen, scouting) verenigingen kunnen tegen een laag tarief gebruik maken van gemeentelijke accommodaties.

Als contractueel is vastgelegd dat het tarief met maximaal het CPI (consumentenprijsindex)-percentage van 2018 verhoogd kan worden, geldt het CPI 2018 van 1,7% voor de bijstellingen voor de begroting 2020.

Als er geen contractuele verplichting voor de te hanteren prijsindex is, geldt de gemiddelde prijsmutatie die op basis van de publicatie van het CPB ook als prijsmutatie voor de begroting 2020 van de gemeente Weert gehanteerd wordt. Voor 2020 is dat 2,4%.

Deze tariefsverhoging geldt ook voor de belastingtarieven.

De tarieven voor de OZB-belastingen worden berekend aan de hand van de WOZ-waarden (inclusief areaal-uitbreiding) en de door de raad gewenste meer- of minderopbrengst van de OZB.

De rioolheffing stijgt met 2% conform het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). Het tarief voor reinigingsrecht/ afvalstoffenheffing kan pas worden bepaald nadat alle kosten in beeld zijn gebracht.

Leges
Leges zijn in principe kostendekkend. Daarom kunnen de leges met hetzelfde percentage verhoogd worden als vermeld is bij prijsmutatie, zijnde 2,4%.

De tabel met de indexeringen voor 2020 is opgenomen in de bijlagen op pagina 73.